[เฉลย] Shall we date?: Ninja Love - Saizo Kirigakure : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •  B : Help out.
     •  B : Turn away.

Chapter 2
     •  B : Just stay put.
     •  A : Yeah, but...

Chapter 3
     •  A : I understand.
     •  C : Hug him too.

Chapter 4
     •  B : Don't worry!
     •  A : Put on a brave front.

Chapter 5
     •  C : We're not done yet...!
     •  B : I don't want you to get injured!

Chapter 6
     •  B : I'll fight too!
     •  A : Hold his hand.

Chapter 7
     •  C : ... ... ...
     •  B : Nobody will die.

Chapter 8
     •  C : Wait!
     •  B : It's everyone's combined efforts.

Chapter 9
     •  C : Hug him.
     •  B : I dunno...

Chapter 10
     •  A : You can't!
     •  A : Let's escape!

Chapter 11
     •  B : Look for something.
     •  B : Me first!

Chapter 12
     •  B : Deny it.
     •  A : No!

Chapter 13
     •  C : Okay.
     •  A : Jump out!

Chapter 14
    ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment