[เฉลย] Shall we date?: Actor to be - Toki Arazome : Main Story Walkthrough


Chapter 1
      •  A: Yep, I am.
      •  C: Is something...?

Chapter 2
      •  C: Brace up.
      •  C: Rose group.

Chapter 3
      •  B: Distract him.
      •  B: Use the script.

Chapter 4
      •  B: I was floored.
      •  A: A perfectionist?

Chapter 5
      •  B: Very perceptive
      •  C: Hear them out

Chapter 6
      •  B: Wait.
      •  A: Such a looker.

Chapter 7
      •  B: It matters to me.
      •  C: Why?

Chapter 8
      •  B: Good morning.
      •  A: Now, look!!!

Chapter 9
      •  B: Here to read?
      •  B: We're friends!

Chapter 10
      •  B: The way you call...
      •  C: Thanks!

Chapter 11
      •  B: Really!?
      •  C: You like stars?

Chapter 12
      •  A: A date?!
      •  B: Thanks

Chapter 13
      •  A: You think so?
      •  C: This'll be great!

Chapter 14
    ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment