[เฉลย] Shall We Date?: My Sweet Prince - Alvah : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •    B: That's true
     •    A: So you trust them

Chapter 2
     •    B: Let's go!
     •    B: How charming

Chapter 3
     •    C: Do some sports
     •    B: What happened?

Chapter 4
     •    A: Just friends
     •    A: I got to stop it!

Chapter 5
     •    A: Look for Alvah
     •    C: For yesterday?

Chapter 6
     •    B: Worry for Alvah
     •    A: Scream loudly

Chapter 7
     •    B: Be glad it's him
     •    A: He'll protect me

Chapter 8
     •    A: Come on...!
     •    B: Another prince?

Chapter 9
     •    A: Ask Alvah
     •    B: Trust Alvah

Chapter 10
     •    A: Hold his hand
     •    B: Poor Alvah

Chapter 11
     •    A: It's just envy!
     •    A: Don't lose!

Chapter 12
     ...HAPPY PRINCESS...

0 comments :

Post a Comment