[เฉลย] Shall We Date?: My Sweet Prince - Lambert : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •  A: Nod.
     •  A: He's scary.

Chapter 2
     •  A: Such penmanship.
     •  C: Try adlibbing?

Chapter 3
     •  A: Impossible!
     •  A: Obey.

Chapter 4
     •  C: Help with work.
     •  A: Cute clothes.

Chapter 5
     •  B: This is better.
     •  A: Isn't it tiring?

Chapter 6
     •  B: Graceful lotus.
     •  B: How do you feel?

Chapter 7
     •  B: Call a therapist.
     •  B: Even the palace?

Chapter 8
     •  A: Apologize anyway.
     •  B: Felt happy.

Chapter 9
     •  A: Tell Lambert.
     •  A: Do you hate me?

Chapter 10
     •  B: Apologize first.
     •  A: Is there someone?

Chapter 11
     •  B: Sadly.
     •  A: Confess.

Chapter 12
     ...HAPPY PRINCESS...

0 comments :

Post a Comment