[เฉลย] Shall we date?: Heian Love - Izo : Main Story Walkthrough


Chapter 1
     •  B : The pond central 
     •  B : Let's talk 

Chapter 2
     •  A : The warm feeling 
     •  B : Is he embarrassed? 

Chapter 3
     •  B : Don't say that 
     •  A : Thank you 

Chapter 4
     •  A : Sounds lovely 
     •  B : Let's talk more 

Chapter 5
     •  A : I missed you 
     •  A : It makes me worry 

Chapter 6
     •  B : Can't trust anyone 
     •  B : Why do you say so?

Chapter 7
     •  B : Act normally 
     •  A : Take care. 

Chapter 8
     •  A : Don't try too hard 
     •  A : Please stop!

Chapter 9
     •  B : You're all right. 
     •  A : Of course I do 

Chapter 10
     •  A : I feel uneasy...
     •  B : ...Yes. 

Chapter 11
     •  A : I don't want to.
     •  B : That's not true.

Chapter 12
     •  A : Will we make it? 
     •  B : Now's your chance! 

Chapter 13
     •  B : Is this an act? 
     •  A : Please take care.

Chapter 14
        ...THE HAPPIEST ENDING...

0 comments :

Post a Comment