[เฉลย] Love Letter from Thief X - Kenshi Inagaki : Sequel Walkthrough


Chapter 1
    • A : Man.
    • A : Sure.

Chapter 2
    • A : I’ll go, too.
    • B : I’m glad I met you.

Chapter 3
    • A : Thanks.
    • B : You’re right.

Chapter 4
    • A : Thanks.
    • B : I'm fine.

Chapter 5
    • A : Y-Yeah.
    • B : All better.

Chapter 6
    • B : That’s not true.
    • A : You’re a nice guy.

Chapter 7
    • C : Yes.
    • A : Tell him.

Chapter 8
    • A : Of course.
    • B : I love him.

Chapter 9
    • A : You too, Kenshi.
    • B : I’m so in love with you.

Chapter 10
           ...HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment