[เฉลย] Love Letter from Thief X - Kenshi Inagaki : Main Story Walkthrough


Chapter 1
    • A : Why?
    • A : That’s right.

Chapter 2
    • A : Huh?!
    • A : Put a blanket over him.

Chapter 3
    • A : You must be proud to be his friend.
    • C : Sorry I have a weird face.

Chapter 4
    • A : Take it in stride.
    • B : That's terrible!

Chapter 5
    • C : I wasn't thinking...
    • A : Nevermind. Just Kenshi is fine.

Chapter 6
    • A : Yes.
    • A : Sure.

Chapter 7
    • C : Nothing.
    • B : Why did you change jobs?

Chapter 8
    • B : His family owns this restaurant.
    • A : We're just friends.

Chapter 9
    • B : After we went to Mr. Gondawara’s house.
    • A : Sure, I’ll do it.

Chapter 10
    • A : Thanks.
    • A : No!

Chapter 11
    • A : Tell him everything.
    • C : Don't apologize.

Chapter 12
    • A : Why do you care about my luck in love?
    • A : I wanted to hear your voice.

Chapter 13
    • A : Stop saying weird things!
    • B : It’s not pathetic.

Chapter 14
    • A : They steal for the greater good.
    • B : You’re special to me.

Chapter 15
    • A : Fight back.
    • A : Thanks...

Chapter 16
           ...HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment