[เฉลย] Serendipity Next Door - Shinobu Narita : Main Story Walkthrough


Story 1
    • A : "Actually…"
    • A : "Are you guys dating?"

Story 2
    • B : "I'm fine."
    • B : "He was listening to my problems."

Story 3
    • A : Get it.
    • A : "Yes."

Story 4
    • C : "This is a little too forceful."
    • B : "I want to do things normal couples do."

Story 5
    • B : "No..."
    • B : "Thank you."

Story 6
    • A : "Maybe."
    • A : Dry off and walk away.

Story 7
    • C : "What is the meaning of this?"
    • A : "It’s not impoStoryible, but…"

Story 8
    • A : "That’s right."
    • B : "Is that how it looks?"

Story 9
    • C : Lean against his shoulder.
    • A : "It’s just nice."

Story 10
    • A : "Sure."
    • C : "Did something happen?"

Story 11
    • B : Don’t look at the letter.
    • A : Call out to him.

Story 12
    • C : "I don’t know."
    • B : "Fine."

Story 13
           ...SUPER HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment