[เฉลย] Class Trip Crush - Nagisa Ichinose : Sequel Walkthrough


Chapter 1
    • B : "We're in high school."
    • B : Act supportive.

Chapter 2
    • B : "I'm so glad to see your face."
    • C : "I'll look, too."

Chapter 3
    • C : "I'm about to cry."
    • B : "Kidnap me."

Chapter 4
    • C : Say nothing.
    • C : "I want to be with you."

Chapter 5
    • A : Yell.
    •

Chapter 6
    • A : "I'm glad to be partners."
    • C : "I only have eyes for you."

Chapter 7
    • B : "Sound neat.
    • A : "I want the same thing."

Chapter 8
    • C : "I'm glad."
    • A : Stand and cheer.

Chapter 9
    • A : "Don't worry about me."
    • A : "I'm not flustered."

Chapter 10
    • Choose what you want.
           ...SUPER HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment