[เฉลย] Be My Princess 2 - Ivan Chernenkov : The Royal Wedding Walkthrough


Chapter 1
    • A : Ask to choose together.
    • C : "Maybe..."

Chapter 2
    • B : "Tell him I'm nervous, too."
    • C : "Is there something weird about me?"

Chapter 3
    • B : "I'm pathetic."
    • A : "Of course."

Chapter 4
    • B : "I am lonely."
    • B : "Maybe."

Chapter 5
    • B : "They're all really kind."
    • B : "I can't believe it."

Chapter 6
    • B : "I'm glad..."
    • A : "Okay."

Chapter 7
    • C : "Only light kisses, please."
    • C : "How about a cloak?"

Chapter 8
    • B : Rub a different spot.
    • A : Smile at him.

Chapter 9
    • A : "Sorry I'm heavy."
    • B : Get out your handkerchief.

Chapter 10
     ...HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment