[เฉลย] Love Letter from Thief X - Taiga Kujo : Main Story Walkthrough


Chapter 1
    • A : "I'd like to meet him."
    • A : Go with Riki.

Chapter 2
    • B : "How do you know that?"
    • C : "Thank you."

Chapter 3
    • A : "I'll have some."
    • B : Take it.

Chapter 4
    • C : "I'll do it."
    • A : "Okay."

Chapter 5
    • A : "Yeah."
    • B : "Don't apologize."

Chapter 6
    • B : Stop.
    • C : "I can't tell you."

Chapter 7
    • A : "He's nice."
    • C : "Maybe I do."

Chapter 8
    • B : "Don't give up."
    • B : "You."

Chapter 9
    • B : "I'm not scared."
    • C : "I know."

Chapter 10
    • C : "No."

Chapter 11
    • A : Apologize.
    • A : Go now.

Chapter 12
    • C : "Okay."
    • B : "That's not true."

Chapter 13
    • B : "I'm happy..."
    • A : "Okay."

Chapter 14
    • C : "Move forward."
    • B : "I believe in you."

Chapter 15
    • A : "Thank goodness..."
    • C : "Thank you."

Chapter 16
           ...HAPPY ENDING...


0 comments :

Post a Comment