[เฉลย] My Sweet Bodyguard - Seiji Goto : Sequel Walkthrough


Chapter 1
    • A : "I was nervous."
    • A : "I'll add some wasabi."

Chapter 2
    • B : “I want to get married.”
    • C : “Are you jealous?”

Chapter 3
    • A : “That would be great!”
    • B : “Of course not.”

Chapter 4
    • B : “You look sweet when you laugh.”
    • B : “He’s acting weird.”

Chapter 5
    • A : “Leave it to me.”
    • B : “You’ll make a good husband.”

Chapter 6
     - No Choice -

Chapter 7
    • B : Hug him.
    • A : "There’s something more important."

Chapter 8
    • B : "You’ll be late tomorrow."
    • B : It won’t bring her back!

Chapter 9
    • A : “Of course.”
    • A : “I do want to get married.”

Chapter 10
           ...SUPER HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment