[เฉลย] Class Trip Crush - Nagisa Ichinose : Main Story Walkthrough


Chapter 1
    • A : Stop him.
    • C : What's that?

Chapter 2
    • B : Are you sure?
    • A : That's so neat.

Chapter 3
    • B : Are you mad?
    • A : Me? Not someone else?

Chapter 4
    • C : Be silent.
    • C : Freeze up.

Chapter 5
    • A : It was fun.
    • C : I don’t know…

Chapter 6
    • B : Just curious.
    • A : It’s okay!

Chapter 7
    • B : That makes sense.
    • A : Cook it.

Chapter 8
    • A : Not at all.
    • B : Ichi.

Chapter 9
    • C : We’ll be more careful!
    • B : But you look gorgeous.

Chapter 10
    • C : I’ll show you!
    • A : It’s no big deal.

Chapter 11
    • A : No, never.
    • A : He’s not like that!

Chapter 12
    • A : Yeah…
    • A : Sure!

Chapter 13
    • A : Where's that?
    • B : Y-yeah.

Chapter 14
    • C : Are you okay?
    • C : Tuna and mayo.

Chapter 15
    • A : I’m okay.
    • B : Why?

Chapter 16
           ...SUPER HAPPY ENDING...

0 comments :

Post a Comment